Taoïsme

ReligieDe oudste Chinese religie was het Taoïsme met zijn oprichter Lao-Tzu (604 v. Chr., betekent namelijk “de Oude Wijze”) dat zich in de eerste plaats bezighield met het verlengen van het leven door middel van de alchemie. De tweede inheemse religie was het Confucianisme, gebaseerd op de woorden van Confucius (551-497 v. Chr.) die gericht waren op een sociale harmonie.

Lao TsuHet taoïsme is de allesomvattende universele natuurwet (‘Dao’ = Weg), waaraan men zich als mens moet aanpassen. De natuur zou bestuurd worden door de interactie van de kosmische krachten van Yin en Yang energie.

Taoïsme is de wijsheid van het luisteren naar de stem van de natuur, evenals de wijsheid van onze kennis dat de mens daadwerkelijk alleen kan gedijen wanneer uitgelijnd en in harmonie met het ritme van het Universum.
Het boek Tao Te Ching is een van de belangrijkste geschriften van het Taoïsme, dat naast het Confucianisme en Boeddhisme een van de grote drie Chinese filosofieën is. Het boek stamt uit de 6e eeuw vóór Christus.

Citaten van Lao-Tse:
• De wereld wordt geregeerd door de dingen hun gang te laten gaan.
• Eenvoud, geduld, mededogen. Deze drie deugden zijn jouw grootste schatten.
• Aan de geest die verstilt, geeft zich het hele universum.
• Wees tevreden met wat je hebt; verheug je op de manier waarop alles is.
• Wanneer je je realiseert dat er niets ontbreekt, dan behoort de hele wereld aan jou.

Taoïsme en TCM

Tao

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG of TCM in het Engels) is gebaseerd op taoïsme, een holistische benadering van de mens wordt gebruikt voor diagnose en behandelingen. Men ziet de mens als een onderdeel van zijn omgeving . Het lichaam en de geest worden als één geheel gezien.

Taoïsme en Feng Shui

Feng Shui gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en is gericht op harmonie tussen natuurlijke en gecreëerde vormen. De Bagua is een fundamenteel instrument dat

wordt gebruikt in de praktijk van Feng Shui, dat een onderdeel is van Taoïsme, beide zijn gebaseerd op het Yin en Yang principe, deze twee dynamische oerkrachten vormen een universele energie (Qi) zoals uitgedrukt in vele vormen. Zie Bagua afbeelding.

 

 

Confucianisme
Kong Fu Zi

Het confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius (551 – 479 v.Chr.) volgt. Het confucianisme is één van de oudste en meest invloedrijke filosofische stromingen, die de Chinese cultuurgeschiedenis kent. Het heeft grote invloed op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen.
Inhoudelijk streeft het confucianisme naar stabiele maatschappelijke verhoudingen en deugden, gebaseerd op een vast

Confucianisme opleiding in school

patroon van nauwkeurig omschreven onderlinge relaties van de gemeenschap, zowel binnen het gezin als binnen de structuur van de staat.
Het confucianisme kent zes basiswaarden die in het Chinees bekendstaan als Ren, Xiao, Yi, Li,Chung en Shu.

  • 1. Menselijkheid of medelijden (Ren) (仁) is de deugd die verband houdt met de omgang tussen mensen. De bovengenoemde gulden regel speelt hierin een fundamentele rol.
  • 2. Kinderlijke gehoorzaamheid De tweede deugd (Xiao) (孝) houdt de liefde, trouw en zorg in die een kind tegenover zijn ouders is verschuldigd. Het principe wordt soms als de ruggengraat van het confucianisme beschouwd omdat iemand die zich aan dit principe houdt, zijn of haar beslissingen neemt op basis van menselijkheid en zich dus niet egoïstisch gedraagt maar nederig en waardig.
  • 3. Rechtvaardigheid In het confucianisme betekent rechtvaardigheid (Yi) (仪) het niet handelen uit eigen belang als het ook niet in het belang van anderen is. Het betekent dat men voor het grote goed handelt, bijvoorbeeld voor gezin, familie, de maatschappij of vaderland. Een rechtvaardig iemand beschouwt het belang van anderen ook als zijn eigen belang.
  • 4. Fatsoen Confucianisten verstaan onder fatsoen (Li) (礼) ‘juist handelen op het juiste moment’. Door anderen fatsoenlijk en hoffelijk te benaderen, niet overhaast te handelen, en nooit te spreken zonder eerst na te denken, kan men conflicten voorkomen en voor een harmonieuze verstandhouding zorgen. Dit geldt onder gezinsleden, tussen families of verschillende naties.
  • 5. Trouw Het concept ‘trouw’ (Chung) betekent in het confucianisme meer dan het bereid zijn jezelf op te offeren voor je land. In het confucianisme geldt ‘trouw’ ook binnen het gezin en familie en kan dit betekenen dat men de voorkeur eraan geeft om familieleden aan te werven.
  • 6. Wederkerigheid Het principe van wederkerigheid (Shu) kan misschien het best worden omschreven als een vorm van wederzijds respect. Het confucianisme ziet mensen minder als aparte individuen, maar eerder als personen die verwikkeld zijn in een complex web van relaties. Iedere relatie houdt wederzijdse verstandhouding en handelingen in waarbij elke persoon zijn rol goed moet vervullen.
Boeddhisme

Boeddhistische stromingen

Boeddhistische stromingen
Boeddhisme gesticht door Siddhartha Gautama bekend als “Buddha” geboren in de 6de eeuw voor Christus in Nepal is ingevoerd in China, bijna 500 jaar na zijn dood. Het was onvermijdelijk dat boeddhistische missionarissen via de grote handelsroutes tijdens de Han-dynastie in China binnenkwam.
• Mahayana is een van de hoofdstromingen in het boeddhisme. Als duidelijk onderscheiden beweging, nam het mahayana een aanvang rond de eerste eeuw na Chr. in het noordwesten van India. De beweging heeft een formatieve periode gekend van zo’n vier eeuwen alvorens het in de tweede eeuw in een hoog ontwikkelde vorm naar China werd overgebracht.
• Tibetaans boeddhisme is de vorm van boeddhisme die aan het einde van de 7e eeuw in Tibet ontstond en zich daarna gaandeweg ontwikkelde. Het heeft zijn wortels vooral in India, met name in het Mahayana-boeddhisme en het Vajrayana.
• Theravada boeddhisme wordt het ‘boeddhisme van het Zuiden’ genoemd, omdat het zich vanuit India naar het zuiden verspreidde, zoals Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodja en Laos, evenals in Indonesië.

Buddha Guanyin
Buddha GuanyinGuanyin Pusa is de Chinese interpretatie van de bodhisattva Avalokiteśvara. Daarnaast wordt ze in het taoïsme gezien als een onsterfelijke. Guanyin is de godin van mededogen en van de zee. Guanyin behoort ook tot de drie heiligen uit het westelijke paradijs samen met Mahasthamaprapta en Amitabha Boeddha. De drie heiligen worden vooral aanbeden om overleden geliefden van de hel te redden en ze toegang tot het westelijke paradijs te geven met hulp van de drie heiligen.